6 ราศี มีเกณฑ์รวยแบบไม่ตั้งตัวรับทรัพย์ก้อนโต 2 เดือนนี้

ราศีมังกร

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะเข้มงวดในการดูแลรั กษ าพลานามัยของตนเอง จะนอนหลับฝันถึงโ ช คล าภแปลก ต่าง การฝันถึงสิ่ง ของแปลกประหลาดเป็นกำลังใจให้ท่าน ผู้ใหญ่ในวงการงานให้ความหวังที่ยังไม่เป็นจริงแก่ท่าน ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไ ปได้ในเวลาอันควร

มีล าภที่คาดไม่ถึง ซึ่งเกิ ดจากการทำงาน ได้ล าภจากพี่น้องที่เป็น สตรี ไม่ควรให้ทัศนะที่ผิ ดพ ลาดแก่บริวารของท่า น ไม่ควรพูดถึงผู้อื่นในการสนทนาต่าง โดยไม่จำเป็น มีความหวังใหม่ เกิ ดขึ้นในที่ทำงาน เช่น หวังว่าจะพบคนรักที่พูดกันเข้าใจ และมีรสนิยมเหมือน กัน

 

ราศีสิงห์

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอยู่ในบรรย ากา ศที่เซื่ องซึ ม แม้ท่านจะพย าย ามทำตนให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเพียงใดก็ไม่ค่อยดีขึ้น พย าย ามทำงานทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองดีกว่าพึ่งพาผู้อื่น การติดต่อทางไกลได้รับความสำเร็จสมประสงค์ ได้ข่าวดีจากบริวารที่มีอาวุโสกว่า

การติดต่อเพื่อฝากบริวารเข้าทำงาน ได้รับความสมหวัง ราว กลางสัปดาห์นี้ ผู้ใหญ่นำล าภมาให้ท่านมากพอสมควร อันเป็นสิ่งที่ท่านหมายปองอยู่แล้ว ไม่ควรไปไหนกับเ พ ศ ตรงข้ามตามลำพัง เพราะอาจเกิ ดเหตุก ารณ์ที่ท่านนึกไม่ถึงได้ ควรเก็บของ อั นตร า ยให้พ้นมือน้อง ไม่ควรปล่อย สั ตว์ เลี้ยงให้ออกไปนอกบ้านตามลำพัง

 

ราศีเมษ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจเกิ ดบ าดเ จ็ บเล็ก น้อย ตามขาและข้อเท้า อาจแ พ้น้ำที่ใช้ก็ได้ มักมีอาการคันตามร่ า งกาย การทำงานของท่านเป็นไปด้วยความสะดวก มีผู้ช่วยเหลือเต็มที่ ขณะที่มีศัตรูมุ่งร้ า ยอย่างแ รง แต่อาจเป็นไปได้ที่จะเกิ ดไฟไหม้บ้าน ศั ต รูของท่าน ไม่ควรใกล้ชิดกับบริวารที่เป็นเ พ ศ ตรงข้าม

ในช่วงต้นสัปดาห์ ระ วัง อย่าไปพูดพาพึ งถึงใคร อาจถึงขั้นเป็นคดีความ ความเ สี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นมักมาจากการไม่ยอมผ่อนป ร นของท่าน แม้แต่การพูดดี ของท่านก็อาจเป็นการ ไ ม่ พ อใจของผู้อื่นได้ แม้ผู้ใกล้ชิดท่านจะเ จ็ บ ไข้กันกระจองอแงแต่ท่านก็ไม่เป็นไร กิจการที่ต้องมีผู้ร่วมด้วยมาก มักไม่ค่อยได้ผล

 

ราศีพฤษภ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ล าภเล็ก น้อย จากบริวาร คนที่รู้จักกับผู้ใหญ่ของท่านจะเข้ามาแนะนำกิจการต่าง หรือชักชว นให้ลงทุน ท่านที่ตกแต่งต่อเติมบ้านเรือนในะระยะนี้จะเ สี ย ทรั พย์ซ้ำซ้อน เนื่องจากดาวราหูจรทับร าศีของท่าน แต่ถ้าท่านอยู่ในความสงบไม่ลงทุนลงแรงมาก กลับได้ผลดี

แม้จะมีรายจ่ายสูงก็มีรายรับพอสมควร การติดต่องานใหญ่ จะได้รับผลสำเร็จ อาจเกิ ดควา มยุ่งย ากขึ้นในที่ทำงานของท่าน พี่น้องของท่านซึ่งแยกตัวไปทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยเ ร็ว ท่านคิดทำอะไรก็ติด ขัด ไม่สำเร็จสมบูรณ์ตามความปรารถนา มีเ พ ศ ตรงข้ามไปมาหาสู่ด้วยอัธย าศัยไมตรีอันงดงาม

 

ราศีกรกฎ

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีการก่อสร้างตกแต่งต่อเติมบ้านเรือน ในการนี้ย่อมมีสิ่งของที่เสียหายบ้างเป็นธรรมดา ท่านป้อ งกันไม่ให้เกิ ดไ ฟไ ห ม้ได้ก็เป็นบุญแล้ว พี่น้องที่ทำงา นแล้วมีความมุมานะในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ได้รับทรัพย์สินสิ่งของ และเครื่องประดับต่าง อันมีคุณค่า

ท่านมักจะเข้ม งวดกวดขันในเ รื่ อ งต่าง ทุกเ รื่ อ ง ไม่ควรรับฝากสิ่งของที่ผู้นำมาฝากท่านอย่างฉุกละหุก บริวารเก่า และบริวารใหม่ไม่ค่ อยลงรอยกัน คู่หมั้นคู่สมรสได้ล าภลอย การให้ผู้อื่น กู้ ยืมเงิ นเป็นเหตุให้เกิ ดแตกร้าว บริวารซึ่งเป็นเด็ก เล็กจะถูกของหนักทับ ทรัพย์สินสิ่งของที่ท่านทำหายจะได้คืนในระยะนี้

 

ราศีพิจิก

ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านมี ดว งชะตาไม่ค่อยดี ทำอะไรมักติด ขัด ไม่ราบรื่น รู้สึกว่ามีอาการไม่ค่อยสบายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่การเงิ นยังดี มีล าภผลมาเติมมิได้ข า ด บริวารทำการงานอย่างเข้มแข็งเป็นที่พอใจของท่าน รับประทานอาหารนอกบ้านอาจเกิ ดอาการแพ้ได้ ท่านจะเกิ ดปากเสียงกับคู่ครองคนรัก

หรือหุ้นส่วนสำคัญในธุรกิจ จะได้พบปะกับเ พื่อนสนิท ที่ไม่ได้เจอกันนาน เดินทางตามตรอกซอยเปลี่ยวอาจถูกสุนัขกัด มีผู้ให้เอกสารหนังสือหรือข้อมูลต่าง ที่มีประโยช น์แก่การงานของท่าน การใช้จ่ายเงิ นทองเป็นไปโดยประหยัด บ้านเรือนอาจชำรุดเสียหายเล็กน้อย เช่น หลังคารั่วหรือกระจกหน้าต่าง

แชร์สิรอไร
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin